trading system development pdf pokemon go trade system